Rad sa logopedom

Kod nas možete obaviti sve logopedske preglede i tretmane ukoliko naš logoped ustanovi potrebu za daljim radom sa detetom.

 • Sistematski logopedski pregled dece od 6 meseci do 1. godine
 • Sistematski logopedski pregled dece pred polazak u školu
 • Dijagnostika i tretman govorno-jezičkih poremećaja:
  – dislalija
  – mucanja
  – disfazija
 • Procena oralne praksije
 • Procena grafomotorike
 • Procena lateralizovanosti
 • Dijagnostika i tretman specifičnih smetnji u učenju
 • Dijagnostika i tretman disleksije
 • Stimulacija ranog govorno-jezičkog razvoja dece do 3. godine
 • Dijagnostika i tretman dece sa kašnjenjem u govorno-jezičkom razvoju ili nerazvijenim govorom
 • Dijagnostika i tretman dece iz pervazivnog spektra i kašnjenje u psihomotornom razvoju
 • Dijagnostika i tretman kod poremećaja žvakanja i gutanja
 • Dijagnostika i tretman disfonija i vokalna pedagogija
 • Savetodavni rad sa roditeljima u svrhu stimulacije govorno-jezičkog razvoja njihove dece.

Naše usluge

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena ka  preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.

Razvojna pedijatrija

Rast i razvoj deteta čine sve one promene koje se dešavaju u toku vremena po određenom redosledu počevši od fizičkih, senzornih, kognitivnih, verbalnih, socijalnih.

Laboratorijske analize

Pedijatrijska ordinacija Kinder Care pruža različite vrste laboratorijskih analiza brzo, kvalitetno i uz maksimalnu pažnju prema svakom pacijentu.

Vakcinacija

Vakcinacija – imunizacija je najbolji način sprečavanja (prevencije) oboljevanja od zaraznih bolesti. Vakcinacijom se sprečava širenje zaraza među decom, ali i odraslima.

UZ kukova

Ultrazvuk kukova kod beba je precizna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja kuka. Savet je da se pregled uradi po rođenju deteta, u trećem i po potrebi u šestom mesecu.

Rad sa specijanim pedagogom

Naša ordinacija pruža uslugu individualnog rada sa decom, u cilju poboljšanja i unapređivanja socijalizacije kao i savetodavni rad sa roditeljima radi efikasnijeg i svesnijeg pristupa problemu i realnije slike u pogledu budućeg razvoja deteta.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.